FORMACIÓ DE PROFESSORS

Escola col·laboradora de la Federació Catalana de Ioga

La nostra formació · Metodologia · Avaluació · Programa · Perquè triar-nos ·

Dates 2017-18 · Formació permanent i postgraus


La nostra formació

 

Al Centre de Ioga Siddharta la formació té places molt limitades per tal de donar la màxima qualitat i atenció personalitzada. La plantegem des de la vocació de créixer personalment a través de la via del ioga.

La paraula professar té el sentit d’admetre lliurement i exercir una determinada línia, tendència, filosofia..., i de viure-la a nivell personal. El professor, en l'accepció més estricte de la paraula, és aquell que transforma aquest sentit de vida en una professió. D’una manera gairebé inevitable, quan una persona inicia un procés de creixement personal va desenvolupant en ella la necessitat de donar i compartir la seva experiència.

No es tracta de repetir allò que s’ha rebut, sinó d’enriquir-ho amb la pròpia vivència i transmetre a partir d’un mateix. Un mestre va dir una vegada que explicar assanes i exercicis és fàcil, però que s’ha de ser valent i molt humil per a transmetre experiència.

És per tot això que no volem fer una formació massificada, i que l’hem dissenyat com un procés no només per aprendre continguts i tècniques sinó també de creixement personal. Donarem totes les bases teòriques i també eines perquè l’alumne pugui en el futur ser professor de ioga en el sentit més estricte de la paraula, alhora que també un professor i una guia per a ell mateix. Seguint el criteri general a nivell internacional, la formació és de quatre anys: tres de docència, un de treball de recerca.


Quatre anys de formació

F O R M A C I Ó   A C A D È M I C A  
(3 anys)

 • Un dissabte al mes, de setembre a juliol
  (308 hores)
 • Dues sessions individuals mensuals (98 hores)
 • Dos caps de setmana anuals, tardor i primavera (120 hores)
 • Curs de primers auxilis (60 hores)
 • Pràctiques (a determinar)
 • Treball de recerca (300 hores)
 • Voluntariat (a determinar segons associació)

T R E B A L L    D E   R E C E R C A    
T U T O R I T Z A T  (1 any)

 •  Màxim 200 pàgines, annexos i bibliografia inclosos.
 • Tema a consensuar entre professor i alumne
 •  Un any de termini, prorrogable.  

T R E B A L L    D E    V O L U N T A R I A T    
(a determinar segons associació)

 • Presons, discapacitats, organitzacions sense ànim de lucre ...

Metodologia

La nostra formació té un context de treball en grup i un altre d’individual. La raó d’aquesta formació individual és la de poder aprofundir en el treball de creixement personal a través de la psicologia dels txakres, que tradicionalment ha estat sempre de transmissió personalitzada.

 

Els grups seran de màxim 12 persones i heterogenis, seguint el model tradicional d’escola unitària.

Alguns dels avantatges són:  

 • els alumnes més principiants aprenen de l’experiència dels més grans, i aquells conceptes que no s’integren no es perden sinó que es recuperen automàticament quan l’alumne és prou madur
 • els alumnes que poden aprendre més de pressa es senten més estimulats 
 • els alumnes amb un ritme més lent reben el reforç dels altres
 • a mesura que un alumne avança ha de fer l’esforç de sintetitzar i concretar els seus coneixements per transmetre’ls als companys
 •  s’evita tota competitivitat i s’estimula el compartir
 • es fomenta el sentit de la responsabilitat

Avaluació

 A V A L U A C I Ó    D ' A P R O F I T A M E N T 

Una formació amb grups reduïts i treball individual permet una valoració permanent del procés de l’alumne. No obstant això, es demanaran treballs teòrics i pràctics de manera regular, que formaran part també d’aquesta avaluació continua. Es valorarà tant la part de continguts com la capacitat de transmetre el treball personal que s'ha fet.

V O L U N T A R I A T 

 Al final de la formació es faran diferents propostes de voluntariat com a professors de ioga, amb l’objectiu de potenciar els aspectes de Bhakti i Karma Ioga. És un còmput d'hores que no entra dins les pràctiques docents de la formació, perquè per tal que siguin realment un treball de karma han de ser anònimes, un total de 20 hores no computables en la formació.

T R E B A L L    F I N A L 

Es tracta d’un treball de recerca a consensuar entre alumne i tutor, amb un termini d’un any per la seva conclusió, prorrogable si cal. El treball ha de demostrar l’experiència desenvolupada i la capacitat d’integrar-la en àrees d’interès social, cultural, de salut..., en els que el ioga pugui fer aportacions innovadores. L'objectiu d'aquest treball és que l'alumne demostri la integració del que ha après i la capacitat d'obrir-lo a tots els àmbits de la nostra societat.


Programa                                                               

El curs es pot iniciar en qualsevol moment de l’any, i serà des d’aquesta data que es començarà a computar el període de formació fins la conclusió dels tres primers anys, en què es farà una avaluació dels treball i del nivell assolit per l’alumne. Després d’aquesta avaluació, es poden continguts mitjançant tutories individuals.

La major part dels temes que presentem tot seguit no constitueixen un únic apartat sinó que s’aniran desglossant durant tota la formació, i a través d’una avaluació continua de cada alumne. Cada persona avançarà segons el seu propi ritme, evitant la competitivitat tant amb els altres com amb un mateix.

 

Continguts

 • Què és el ioga. Història, filosofia, context cultural. EL ioga a les societats modernes. Diàleg Orient-Occident
 • Ashtanga Ioga. James i Njames. Diferents tipus de ioga i la manera d’integrar-los en el treball personal, Què és el Ioga Integral
 • Què vol dir ser professor de ioga. Aspectes bàsics a tenir en compte com a professors de ioga. Principals patologies del professor de ioga
 • Codi ètic del professor de ioga.
 • El Hatha Ioga com a eina de coneixement i desenvolupament.
 • Assana, respiració, pranajama i relaxació: els seus diferents aspectes, modalitats i nivells
 • El Ioga Psicofísic: la integració del físic, el mental i l’emocional en l’assana
 • Ioga Nidra
 • Com s’estructura una classe. Aspectes bàsics a tenir en compte.
 • Com es prepara un intensiu, un taller monogràfic… Aspectes basics a tenir en compte.
 • Anatomia i biomecànica: teoria i pràctica
 • Primers auxilis
 • La cintura abdominal como element clau en el desenvolupament espiritual
 • El ioga i les patologies mes comunes.
 • El ioga a la tercera edat.
 • Ioga per a embarassades.
 • Ioga per a nens.
 • Ioga i Astrologia.
 • L’atenció. Atenció perifèrica i atenció central. Atenció i concentració
 • Tantra Ioga
 • Què es la energia kundalini. Com hem d’abordar el tema de la energia?
 • Kundalini, Karma, Bhakti, Raja y Gñana Ioga
 • Com es poden incorporar els diferents iogues en una classe de hatha: la visió del Ioga Integral.
 • Introducció al sànscrit
 • Lectura i estudi dels textos sagrats de ioga
 • La Sadhana, un compromís de vida i de creixement espiritual 
 • Coneixement, reconeixement i experimentació dels txakres en els diferents àmbits de la persona
 • Mudres 
 • Mantres
 • Sat-Karmas y Sat-Kriyas
 • Els bandhes
 • Les gunes
 • Els koshas
 • Dharana 
 • Prathyahara
 • Dyana
 • Què és el Samadhi
 • Diferències entre algunes tècniques d’interiorització: meditació, meditació activa, oració i contemplació
 • Psicologia, breu recorregut i diferents tendències
 • Pràctica de classes
 
 
 
 
 
 
 
Imagen+006.jpg

Perquè triar-nos

 • Triar la nostra formació suposa adquirir unes eines que venen d'una tradició molt antiga dins del ioga, formada per ioguis que han arribat als nivells més alts d'autorealització
 • Perquè aprendràs que no importa l'experiència adquirida sinó aprendre a renéixer cada dia per tal d'actualitzar tot el nostre potencial, que cal despullar-nos de tot per poder arribar a les cotes més altes de desenvolupament humà
 • Aprendràs que el ioga és un engranatge viu que et dóna i al que li dones, que no ets un subjecte passiu que rep uns coneixements sinó que la clau està en entendre que el ioga evoluciona a través del que cadascú de nosaltres hi pot aportar
 • En aquest sentit, podràs veure com el ioga no són unes tècniques estanques sinó que veu i s'enriqueix de cada context cultural, de la ciència, de l'evolució de les societats
 • Perquè el ioga no es pot descontextualitzar de l'entorn on es practica, aprendràs a veure en els nostres clàssics i en la tradició més propera a tu com el ioga és molt més que un producte que ens arriba ara d'Orient.
 • I perquè, en definitiva, a través del treball personal que duràs a terme en base a la psicologia dels txakres i la psicologia de l'autorealització, si finalment decideixes convertir-lo en la teva professió, tindràs un bagatge únic que serà el teu distintiu com a professor.